Situatie vanaf 4 december

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Mondmaskers
Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar
Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...
Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

 


Om iets te eten of te drinken.
Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek
Indoor is publiek niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.
Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.

Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven. 
Enkel met een Covid Safe Ticket is bij een outdoor evenement een publiek van meer dan 100 personen toegelaten als:je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 100 personen outdoor)je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen
Ook voor massa-evenementen met minder dan  100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.

 
Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Indoor infrastructuur
Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines
CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
Sluiting verplicht vanaf 23u

Kleedkamers

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Sportkampen
Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen sportkampen gewoon doorgaan, ook de sportkampen met overnachting. De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 4 december 2021, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, bieden we de organisatoren van sportkampen aanvullend op deze algemene maatregelen een document met nog enkele nuttige tips aan. Deze kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.
Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Compensatiemaatregelen voor sportorganisaties
De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.

De Vlaamse regering maakt via een noodfonds 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

De Vlaamse regering maakt het mogelijk voor clubs met rechtspersoonlijkheid en die aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde sportfederatie om een noodsportlening tot € 1 miljoen aan te gaan aan een rente van 1%.

Onlangs besliste de Vlaamse Regering over een nieuw steunpakket van €10 miljoen voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types van sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen verderzetten:

Jeugdsportclubs (7,4 miljoen euro)
Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (2,6 miljoen euro)
Lees alles over de compensatiemaatregelen voor sportorganisaties
Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19
De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

Raadpleeg hier het besluit
Nog vragen? Contacteer ons
Vragen over corona en sport
Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze bovenlokale aanspreekpunten:

 

 Oost-Vlaanderen

 0476 65 65 10

 tanja.moens@sport.vlaanderen

Nood aan een luisterend oor?
We begrijpen dat deze situatie zwaar weegt als je je sportieve uitlaatklep en je sportvrienden verliest. Heb je nood aan een luisterend oor? Ga op zoek in je omgeving en durf te vragen. Als dat geen optie is, kan je onderstaande alternatieven proberen:

Tele-Onthaal bereik je op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.
Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.
Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling op het telefoonnummer 1712 of via chat op www.1712.be